Wat kan de raad doen

Om haar kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken goed uit te kunnen voeren heeft de raad diverse mogelijkheden ter beschikking. Hieronder staan de mogelijkheden.

Het recht van initiatief: een raadslid kan onderwerpen in de raad brengen.

Het recht op moties: korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken

Het recht van amendement: een raadslid kan een voorstel doen om een ontwerpbesluit te wijzigen. Zo’n wijzigingsvoorstel heet een amendement. Als de meerderheid van de raad het amendement steunt, wordt het oorspronkelijke raadsvoorstel en het besluit gewijzigd vastgesteld.

Het recht van vragen: een raadslid kan zowel mondelinge als schriftelijke vragen stellen.

Het recht van interpellatie: een raadslid kan aan de raad vragen of hij/zij kritische vragen aan het college mag stellen over een onderwerp dat niet op de raadsagenda staat. Een interpellatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een essentieel politiek punt nadrukkelijk aan de orde te stellen en daarover het verantwoordelijke collegelid te bevragen. Het verschil tussen een interpellatie en een mondelinge vraag is dat bij het aanvragen van de interpellatie de aanvrager een inhoudelijk debat wil voeren en een uitspraak van de raad wil uitlokken.

Het recht op informatie: het college heeft een actieve en passieve informatieplicht tegenover de raad. Als een raadslid informatie over een onderwerp wil hebben kan hij het college om inlichtingen over dat onderwerp vragen. Het college beantwoordt  het verzoek om informatie mondeling in de eerstvolgende raadsvergadering.

Budgetrecht: de raad stelt de gemeentebegroting en de gemeenterekening vast. De raad geeft ook aan wat hij op diverse terreinen wil bereiken en hoeveel geld daarvoor beschikbaar wordt gesteld.

Rekenkameronderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid door de Rekenkamercommissie.

Het recht op ondersteuning: door de raadsgriffie, onder leiding van de griffier, wordt de raad ondersteund. Daarnaast kan de raad een beroep doen op ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeentelijke organisatie.