Rekenkamer

In de gemeentewet is opgenomen dat elke gemeente in Nederland verplicht een rekenkamer moet hebben. Dit is een onafhankelijke commissie die met onderzoeken wil bijdragen aan de kwaliteit en de transparantie van het gemeentelijk bestuur. De gemeente Tubbergen heeft een rekenkamer, samen met de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Losser. Er kunnen gezamenlijke rekenkameronderzoeken worden gedaan of afzonderlijk per gemeente.

Wat wil de gemeente Tubbergen bereiken met haar beleid? Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld? Maakt de gemeente waar wat ze belooft? Allemaal vragen waarmee de rekenkamer zich bezig houdt. Door onderzoek te doen wil de rekenkamer voor de gemeenteraad en voor u als burger zichtbaar maken op welke manier de gemeente haar beleid heeft uitgevoerd.

Leden

De rekenkamer bestaat uit drie personen die geen (zakelijke of persoonlijke) relatie hebben met de gemeente. Zij kunnen dus onafhankelijk en objectief hun werk doen.

 Wie zitten er in de rekenkamer?

• de heer J. (Jelle) Kort (voorzitter)

• de heer B.H. (Ben) Herbers (lid)

• de heer M.J. (Mike) Loman (lid)

De rekenkamer beschikt over een budget dat door de raad wordt vastgesteld. Daarmee betaalt zij de uitvoering van de onderzoeken en andere noodzakelijke uitgaven. Over de besteding van het geld legt zij achteraf verantwoording af aan de raad via het jaarverslag.

Taken

  • De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende taak. De rekenkamer geeft hieraan invulling door de uitkomsten van het beleid en de uitvoering daarvan te toetsen op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Doelmatigheid betekent of de voorbereiding en uitvoering van beleid efficiënt verloopt. Doeltreffendheid houdt in of de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk behaald zijn. Vanzelfsprekend moet het beleid rechtmatig zijn, dat betekent dat het moet voldoen aan de wettelijke kaders en regelgeving.
  • De rekenkamer voorziet de gemeenteraad van op onderzoek gebaseerde informatie over de beleidsuitkomsten en beleidsuitvoering.
  • De rekenkamer doet waar nodig en mogelijk aanbevelingen voor verbeteringen.
  • De rekenkamer streeft naar bruikbare producten van hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.
  • De rekenkamer verricht haar werkzaamheden in onafhankelijkheid en op een objectieve, heldere en integere wijze.

De rekenkamer is te bereiken via:

Gemeente Tubbergen: griffie@tubbergen.nl