Raadscommissie

De raadscommissie wordt gevormd door raadsleden en niet-raadsleden. De commissie heeft een voorbereidende taak voor de gemeenteraad. De commissie neemt geen besluiten maar adviseert de gemeenteraad over (raads)voorstellen die door het college aan de raad zijn gedaan. Het advies van de commissie is niet bindend. De gemeenteraad neemt de uiteindelijke beslissing.

De vergaderingen zijn openbaar en beginnen doorgaans om 19:30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1.

De vergaderdata en de agenda’s worden vooraf gepubliceerd op de gemeentepagina in Op en Rond de Essen. Op deze site vindt u ook de vergaderstukken via deze link: vergaderingen