Taken

De gemeenteraad heeft drie hoofdtaken:

Hoofdlijnen beleid bepalen

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Dit heet ook wel de kaderstellende rol van de raad. De raad buigt zich over die onderwerpen die voor de gemeente of inwoners van belang zijn. Voorstellen kunnen alleen doorgaan als een meerderheid van de raad het ermee eens is. Ook stelt de raad de gemeentebegroting vast. Hiermee bepaalt ze hoeveel geld het college voor bepaalde zaken mag uitgeven. Wil het college geld voor andere zaken of heeft ze meer geld nodig voor bepaalde taken dan in de begroting staat, dan moet ze daarvoor opnieuw bij de raad aankloppen.


Inwoners vertegenwoordigen

De raad vertegenwoordigt de inwoners in het gemeentebestuur. Dit is de volksvertegenwoordigende rol van de raad. Door het onderhouden van contact met de inwoners van Tubbergen komen de raadsleden erachter wat er speelt en leeft in de gemeente. Zo kunnen zij de belangen van de burgers goed afwegen bij het nemen van besluiten in de raad. Iedere partij in de raad doet dit vanuit zijn eigen politieke visie.


Controleren dagelijks bestuur

De gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid juist uitvoert en of zij hun dagelijkse bestuurstaken goed vervullen. Het werk van een gemeenteraadslid is geen volledige baan. De meeste raadsleden vervullen het raadslidmaatschap naast hun dagelijks werk. Raadsleden ontvangen een onkostenvergoeding voor hun raadswerk.