Gemeenteraad Tubbergen 15 december 2020 19:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Opening

  Video vergadering
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ‘Tubbergen Buitengebied 2016 Veegplan’ vast te stellen. Het bestemmingsplan ziet op het herstellen van een aantal omissies en het verduidelijken dan wel aanvullen van een aantal onderdelen uit het in 2016 vastgestelde bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016’. Het bestemmingsplan betreft geen algehele herziening van het bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016’. Tegen het bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. 

  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan "Tubbergen, Weleveld-Reutummerweg" ongewijzigd vast te stellen. Het plan voorziet in de bouw van maximaal 38 woningen in het gebied gelegen tussen de Reutummerweg en de Weleveldstraat en het gebied tussen de Weleveldstraat en de Verdistraat. Tegen het bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend.

  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenteraad heeft besloten om € 427.000 vanuit Mijn Dorp 2030 en €840.000 vanuit Integraal Huisvesting Plan voor het onderwijs definitief beschikbaar te stellen voor het plan 'Huiskamer Manderveen'.

  De 'Huiskamer' is een maatschappelijke voorziening die voor de Manderveners aanvoelt als een huiskamer waar zij op een laagdrempelige manier elkaar kunnen ontmoeten. In dit gebouw komen ouderen en jongeren samen en worden verschillende maatschappelijke functies gehuisvest, waaronder het onderwijs, het Kulturhus en verschillende verenigingen die elkaar op deze manier versterken. De 'Huiskamer van Manderveen' draagt bij aan het leefbaar houden van Manderveen in de toekomst. Een multifunctioneel gebouw waar alles en iedereen samenkomt. Verenigingen en clubs vinden hun thuis en alle inwoners vinden hier een ontmoetingsplek waar wordt omgezien naar elkaar. Op deze manier wordt zelfredzaamheid en samenredzaamheid versterkt en behouden. Ongewenst sociaal isolement wordt voorkomen. In dit kloppende hart van Manderveen zullen leerlingen op een toekomstgerichte wijze onderwijs genieten, letterlijk midden in de maatschappij. Om dit plan te realiseren zal het huidige Kulturhus verbouwd moeten worden.

  In het plangebied zijn ook 3 seniorenkavels opgenomen, op de plek van Peddemors, dat wordt gesloopt. Voor dit planonderdeel is een grondcomplex ingesteld en een grondexploitatie vastgesteld welke financieel sluit naar verwachting met een tekort van € 181.210.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Ambtenaren vallen daarmee qua rechtspositie onder het privaatrecht. Sindsdien geldt voor werknemers bij gemeenten de CAO- gemeenten en werknemers bij gemeenschappelijk regelingen de CAO-SGO. Werknemers bij de veiligheidsregio's zijn tijdelijk vrijgesteld van de Wnra. De publiekrechtelijke CAR/UWO is nog enige tijd van toepassing. Uiterlijk per 2022 stopt de VNG de ondersteuning van het bijhouden van de CAR/UWO.

  Het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters veiligheidsregio, heeft het principebesluit genomen tot het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van de veiligheidsregio's. De veiligheidsregio Twente is voornemens lid te worden van deze werkgeversvereniging.

  De gemeenteraad geeft het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Twente desgevraagd aan geen wensen of bedenkingen te hebben tegen dit lidmaatschap.

  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenteraad besluit deel te nemen aan het "experiment centraal tellen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021".

  vergroten verkleinen laden...
 • Risicomanagement omvat alles wat we doen om risico’s, kansen en onzekerheden in beeld te brengen en te beheersen. Risicomanagement moet onze organisatie in staat stellen doelstellingen optimaal te realiseren.

  Dit impliceert prioriteiten stellen en sommige risico’s bewust accepteren. Daartoe is het noodzakelijk gedetailleerd inzicht te hebben in alle risico’s die samenhangen met alle gemeentelijke activiteiten en processen.

  De uitdaging is om binnen de organisatie het risicomanagement niet alleen onbewust onderdeel van ons werkproces te laten zijn maar risico’s en kansen en de wijze waarop we daarmee om willen gaan juist ook expliciet en transparant te betrekken bij de realisatie van onze doelen als ook bij bestuurlijke besluitvorming.

  Hierbij is een voortdurende balans tussen de systeemwereld en de leefwereld van groot belang. 

  vergroten verkleinen laden...
 • Jaarlijks stelt de gemeenteraad de belastingverordeningen met de nieuwe tarieven vast voor het komende jaar:

  ·        Verordening afvalstoffenheffing 2021;

  ·        Verordening rioolheffing 2021;

  ·        Verordening toeristenbelasting 2021;

  ·       Verordening forensenbelasting 2021;

  ·       Legesverordening 2021 met bijbehorende tarieventabel.

  vergroten verkleinen laden...
 • Jaarlijks stelt de gemeenteraad de belastingenverordeningen met daarin opgenomen de nieuwe tarieven vast voor het komende jaar.

  vergroten verkleinen laden...
 • De financiële rapportage 2020 bevat een aantal zaken met grote(re) financiële gevolgen dan wel behoorlijke bestuurlijke relevantie.

  vergroten verkleinen laden...
 • Na een zorgvuldige afweging van alle relevante belangen wordt het verzoek tot het aanwijzen van een begraafplaats op particulier terrein afgewezen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Uelserweg 162 Mander’ vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt een uitbreiding van de intensieve veehouderij mogelijk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Wij stellen uw raad voor om de woningbouw kaveluitgifteprijzen voor het kalenderjaar 2021 met € 10,-/m2 te verhogen. Voor de grotere kernen wordt voorgesteld om een vrije sector kaveluitgifteprijs te hanteren van € 245,-/m2. Voor de kleinere kernen wordt voorgesteld om een vrije sector kaveluitgifteprijs te hanteren van € 210,-/m2. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

  vergroten verkleinen laden...
 • Er is een omgevingsvergunning gevraagd voor het vestigen van een supermarkt aan de Almeloseweg 48 in Tubbergen. Deze aanvraag is geweigerd wegens strijd met het bestemmingsplan. Tegen de geweigerde omgevingsvergunning is bezwaar gemaakt. In het besluit op bezwaar is besloten dat een nieuw besluit op de aanvraag wordt voorbereid door toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Alvorens een ontwerp ter inzage gelegd kan worden moet de raad een verklaring afgeven of zij wel of geen bedenkingen heeft ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling. Deze ontwerp-verklaring wordt te samen met het ontwerp-besluit op de aanvraag omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

  De raad wordt voorgesteld de gevraagde verklaring van geen bedenkingen te weigeren wegens strijd met een goede ruimtelijke ordening. De geweigerde ontwerp-verklaring wordt tevens aangemerkt als definitieve verklaring indien er geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerp-verklaring.

  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente Dinkelland, de gemeente Tubbergen en de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen hebben in 2017, na een gezamenlijke aanbesteding, besloten met Eshuis Registeraccountants een overeenkomst te sluiten voor de accountantscontrole 2017-2019 met de mogelijkheid tot verlenging van de overeenkomst met drie maal één jaar.

   

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 24

  Sluiting

  Video vergadering
  vergroten verkleinen laden...