Gemeenteraad Tubbergen 29 juni 2020 17:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de gemeenschappelijke regeling is Noaberkracht verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en beheer.

  De jaarstukken geeft een overzicht van de financiële situatie en het uitgevoerde beleid van de bedrijfsvoeringsorganisatie over het boekjaar 2019.

  vergroten verkleinen laden...
 • De ontwerpbegroting 2021 van Noaberkracht bevat de beleidsmatige doelen en de financiële begroting voor het jaar 2021.

  vergroten verkleinen laden...
 •  

  Met de jaarstukken 2019 voor de gemeente Tubbergen wordt het boekjaar afgesloten en zowel financieel als beleidsmatig verantwoording afgelegd over 2019.

  Dit laatste document in de Planning & Control cyclus van 2019 geeft antwoord op de 3 W-vragen: Wat wilden we bereiken, wat hebben we daadwerkelijk bereikt en wat heeft het gekost?De jaarrekening 2019 (het financiële deel van de jaarstukken) is door de accountant gecontroleerd en hiervoor is een goedkeurende controleverklaring verstrekt.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het eerste programmajournaal 2020 vormt, samen met de uitkomsten van de jaarverantwoording 2019, de opstap voor de perspectiefnota 2020. Reden waarom het eerste programmajournaal 2020 onderdeel uitmaakt van de perspectiefnota 2021.

  De perspectiefnota 2021 is de aftrap van de nieuwe P&C cyclus om te komen tot een begroting 2021 inclusief de meerjarenbegroting. Bij de perspectiefnota stelt de gemeenteraad de kaders vast (doet richtinggevende uitspraken) waarbinnen de begroting voor het nieuwe jaar (in dit geval 2021) moet worden uitgewerkt.Daarnaast hebben ook de gevolgen van de coronacrisis een plek gekregen in het eerste programmajournaal met uiteraard ook een doorkijk naar de toekomst (perspectiefnota).

  vergroten verkleinen laden...
 • Enexis heeft de wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een veilig, betaalbaar en betrouwbaar energienetwerk. De uitvoering van het Klimaatakkoord wordt momenteel gepland in de Regionale Energie Strategieën (RES-en), waarin onder andere de locaties voor decentrale energieopwekking worden bepaald. Enexis staat daarmee aan de vooravond van een periode van forse groei. Deze groei leidt tot extra investeringen (raming: € 1,9 miljard) en dus hogere afschrijvingen en financieringslasten. De hogere kosten mag Enexis als gevolg van wetgeving pas met enkele jaren vertraging gefaseerd doorberekenen in de tarieven voor huishoudens en bedrijven. Deze groei moet aldus (voor)gefinancierd worden. De gereguleerde inkomsten bieden daarvoor – vanwege de dalende kapitaalsvergoeding – onvoldoende ruimte. Hierdoor is additioneel eigen vermogen nodig.

  Het college heeft een voorgenomen besluit genomen om in te stemmen met verzoek van Enexis om een converteerbare hybride lening ad € 108.000 te verstrekken met een looptijd van 60 jaar en een rentevastperiode van 10 jaar. Het college heeft teven besloten om dit besluit voor wensen en bedenkingen aan te bieden aan de gemeenteraad en stelt de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • In de contourennotitie aangaande de omvorming van de gemeenschappelijke regeling Soweco (hierna: de GR) wordt besloten de GR op te heffen. Dit vanwege de wens van de deelnemende gemeenten meer regie te voeren op het beleid en de uitvoering ten aanzien van de Wsw en, waar gewenst, meer samenhang te zoeken met de uitvoering van de Participatiewet en overige beleidsvelden binnen het sociaal domein.

  Opheffing van de GR stelt de colleges in de gelegenheid om directer te sturen op taken en de zorg voor de Sw-medewerkers.Conform artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen dient toestemming te worden verkregen van de gemeenteraden bij het verzoek tot opheffen van een GR. Daarom wordt dit verzoek gedaan aan de raad.

  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan 'Denekamperweg 78 en 80 Tubbergen' en het rood voor rood beeldkwaliteitsplan ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op basis van de rood voor rood regeling één extra woning te realiseren op de slooplocatie Denekamperweg 78 en 80 te Tubbergen.

  vergroten verkleinen laden...
 •  

  De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan 'Ootmarsumseweg 283, 283a en 283b Fleringen' vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet in een gewijzigd gebruik van een deel van het perceel ten behoeve van dagbesteding. De dagbestedingsactiviteiten zullen met name bestaan uit het verrichten van werkzaamheden voor de ter plaatse gevestigde paardenhouderij.

  Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingekomen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Aangezien alleen via het ruimtelijke spoor gestuurd kan worden op koopprijzen van woningen tot 200.000 euro (cf. thans geldend Bro), wordt uitvoering gegeven aan de motie door in de dit jaar vast te stellen nieuwe Woonvisie, alsmede in de dit jaar tweejaarlijks te actualiseren Uitvoeringsnota en Kwaliteitshandvest nadrukkelijk aandacht te besteden aan de doelgroep starters en derhalve ook aan de starters met beperkt(er) budget.

  vergroten verkleinen laden...
 • Uw raad wordt middels dit voorstel gevraagd om het benodigde krediet beschikbaar te stellen voor de strategische grondaankoop van in totaal 2 hectare ten behoeve van toekomstige woningbouwontwikkelingen bij Harbrinkhoek-Mariaparochie.

  vergroten verkleinen laden...
 • Door de locatie Verdegaalhal te ontwikkelen, wordt invulling gegeven aan één van de speerpunten uit het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen, namelijk het terugdringen van leegstand, het aantrekkelijk maken van de openbare ruimte en een goede nieuwe invulling voor de Verdegaalhal.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)