Gemeenteraad Tubbergen 11 november 2019 19:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente Tubbergen, de gemeente Dinkelland en de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen hebben in 2017 met Eshuis Registeraccountants een overeenkomst gesloten voor de accountantscontrole 2017-2019, met de mogelijkheid deze met drie maal één jaar te verlengen.
  Met het nu voorgestelde raadsbesluit worden de voorwaarden vastgelegd voor de controle van de jaarrekening 2019 van Dinkelland door Eshuis Registeraccountants. Tevens wordt uw raad voorgesteld het lopende contract met de accountant met een jaar te verlengen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Indien bij Regio Twente sprake is van een voorgenomen verhoging van de gemeentelijke bijdrage kan het bestuur op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen hiertoe pas definitief besluiten nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze hierover in te dienen. Op 10 juli 2019 zijn door het algemeen bestuur van de Regio Twente besluiten genomen die leiden tot het voorstel om de gemeentelijke bijdrage te verhogen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Met ingang van 2019 is de Gemeentewet gewijzigd, zodat gemeenten bij de heffing van de OZB voor het eigendom van een onroerende zaak de keuze hebben om voor sportaccommodaties, dorpshuizen en specifieke sociaal belang behartigende instellingen het lagere OZB-tarief voor woningen toe te passen i.p.v. het hoger tarief voor niet-woningen. Als gevolg van juridische inconsequenties leidt deze wetswijziging tot rechtsonzekerheid en tot praktische uitvoeringsproblemen bij gemeenten. Het is mogelijk om maatschappelijke instellingen alsnog tegemoet te komen via een subsidieregeling, maar die kent onacceptabel hoge uitvoeringskosten en levert geen wezenlijke bijdrage aan de verbetering van de toekomstbestendigheid van maatschappelijk vastgoed
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenteraad heeft ingestemd met het definitieve MAT 2.0. Deze is opgesteld in samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit MAT 2.0 is een actualisatie van het MAT dat vorig jaar is vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Ieder jaar in november legt het college de begroting voor het komende jaar ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. In dit geval dus de begroting 2020. Deze begroting vindt zijn oorsprong in het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) waarin de richting (de koers) voor de komende 4 jaar is vastgelegd. In deze begroting 2020 is ook de actualisatie van dit MAT resulterend in een MAT 2.0 meegenomen. Daarnaast vormt ook de perspectiefnota met daarin een aantal denkrichtingen belangrijke input voor deze begroting 2020.

  In deze begroting 2020 zijn zowel de vastgestelde richtingen uit het (geactualiseerde) MAT 2.0 als ook de denkrichtingen nader geconcretiseerd in termen van wat gaan we doen en wat gaat het kosten.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)