Raadscommissie 02 maart 2021 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1

  Opening en vaststellen agenda

  Video vergadering
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Mededelingen

  Video vergadering
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  Informatie vanuit het college

  Video vergadering
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5

  Rondvraag

  Video vergadering
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan "Buitengebied, Essenhuisweg 5-5a en Fleringerveldweg 9-9a in Fleringen" vast te stellen. Het plan voorziet in de sloop van 785 m2 voormalige agrarische opstallen. Deze sloop maakt onderdeel uit van de KGO-investering die vereist is in verband met de voorgenomen uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten behorende bij de productie van duurzame energie op de locatie Oldenzaalsweg 134-136 in Fleringen. Tegen het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan "Albergen, Eenhuisstraat 11 en Zenderseweg 42" vast te stellen. Het plan voorziet in een uitbreiding van de bedrijfspercelen aan de Eenhuisstraat 11 en Zenderseweg 42 in Albergen. Tevens voorziet het plan in het mogelijk maken van een bouwbedrijf op het bedrijfsperceel aan de Zenderseweg 42. Tegen het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8

  Aankoop grond Bruinehaarsweg te Langeveen

  Video vergadering
  1 documenten

  Uw raad wordt middels dit voorstel gevraagd om het benodigde krediet beschikbaar te stellen om circa 9.107 m2 grond aan de Bruinehaarsweg te Langeveen aan te kopen ten behoeve van de toekomstige woningbouwontwikkeling in Langeveen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad wordt voorgesteld om het bestemmings-plan 'Buitengebied, Oldenzaalseweg 84 Fleringen' vast te stellen. Het bestemmingsplan ziet op het vastleggen van de maximale gezamenlijke oppervlakte aan vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij de woning aan de Oldenzaalseweg 84 en het mogelijk maken om de bestaande woning te verbouwen tot woning met inwoning. Op deze locatie wordt een landschapsontsierende schuur gesloopt ten behoeve van een Rood voor rood plan in de gemeente Dinkelland.

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 10

  Bestemmingsplan Albergen, Zenderseweg 35

  Video vergadering
  3 documenten

  De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan 'Albergen, Zenderseweg 35', ten behoeve van de bouw van vier twee-onder-een kapwoningen en het omzetten van een bedrijfswoning naar een reguliere woning, vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 11

  MijnOmgevingsvisie Tubbergen

  Video vergadering
  4 documenten

  p 1 januari 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet betreft 1 wet voor de fysieke leefomgeving. Het college stelt de gemeenteraad voor om MijnOmgevingsvisie Tubbergen vast te stellen. MijnOmgevingsvisie is afgelopen periode ontwikkeld in samenspraak met de betrokkenen zoals inwoners, ondernemers, organisaties en ketenpartners. In MijnOmgevingsvisie is uitgewerkt wat wij als samenleving en gemeente belangrijk vinden en waar wij naartoe willen in de komende jaren. Het gaat hierbij dus over de koers voor de lange termijn met onze fysieke leefomgeving. Deze koers is onmisbaar bij het verder uitwerken van een meer integrale benadering en het samenlevingsgericht werken in onze gemeente.

  MijnOmgevingsvisie Tubbergen vervangt de huidige structuurvisie dus tevens stelt het college de gemeenteraad voor om de structuurvisie in te trekken.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Met het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Tubbergen 2021-2025 worden concrete maatregelen gerealiseerd om de Openbare Ruimte klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het Uitvoeringsprogramma geeft daarmee invulling aan de ambities van het DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) , waarbij de klimaatatlas van het Twents waternet als basis is gebruikt om inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van de klimaatveranderingen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 13

  Pilot project Regenton-actie

  Video vergadering
  2 documenten

  De fracties CDA/PvdA hebben op 10 november 2020 een motie ingediend met betrekking tot het verstrekken van een gratis regenton door de gemeente Tubbergen. Deze motie is aangenomen door de raad.

  Ter uitvoering van de motie zal een pilotproject worden opgezet voor de uitgifte van regentonnen binnen de gemeente Tubbergen. Het pilotproject speelt in op de klimaatverandering en daarmee gepaarde waterproblematiek. Het pilotproject zal ca. 200 huishoudens van een regenton voorzien en op die manier meer bewustwording en bodeminfiltratie op eigen terrein creëren.

  Afhankelijk van de uitkomst van de pilot kan besloten worden om over te gaan tot een meer permanente invulling.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op 24 november 2020 hebben wij besloten om een concept van de afvalstoffenverordening gemeente Tubbergen 2021 ter inzage te leggen. De inzagetermijn liep tot 20 januari 2021 en er zijn geen zienswijzen binnengekomen. De afvalstoffen-verordening wordt nu ter vaststelling aan uw raad voorgelegd. 

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 15

  Sluiting

  Video vergadering
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten