Rekenkamercommissie

In de gemeentewet is opgenomen dat elke gemeente in Nederland verplicht een rekenkamer of rekenkamercommissie moet hebben. Dit is een onafhankelijke commissie die met onderzoeken wil bijdragen aan de kwaliteit en de transparantie van het gemeentelijk bestuur.

Wat wil de gemeente Tubbergen bereiken met haar beleid? Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld? Maakt de gemeente waar wat ze belooft? Allemaal vragen waarmee de rekenkamercommissie zich bezig houdt. Door onderzoek te doen wil de rekenkamercommissie voor de gemeenteraad en voor u als burger zichtbaar maken op welke manier de gemeente haar beleid heeft uitgevoerd.

Leden

De rekenkamercommissie bestaat uit twee raadsleden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De leden zijn:

 • N.J.H. (Nick) Kleijssen (raadslid)

 • G.J. Hendriksen (Gerbert-Jan) (raadslid)
 • A.H.B. Plegt (Alexander) (raadslid)
 • H. te Kolsté (Hans) (raadslid)
 • P.F. Oude Geerdink (Pim) (raadslid)
 • G.M.M. Schreijer (Marijke) (ambtelijk secretaris)

De commissie beschikt over een budget dat door de raad wordt vastgesteld. Daarmee betaalt zij de uitvoering van de onderzoeken en andere noodzakelijke uitgaven. Over de besteding van het geld legt zij achteraf verantwoording af aan de raad via het jaarverslag.

Taken

 • De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende taak. De commissie geeft hieraan invulling door de uitkomsten van het beleid en de uitvoering daarvan te toetsen op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Doelmatigheid betekent of de voorbereiding en uitvoering van beleid efficiënt verloopt. Doeltreffendheid houdt in of de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk behaald zijn. Vanzelfsprekend moet het beleid rechtmatig zijn, dat betekent dat het moet voldoen aan de wettelijke kaders en regelgeving.
 • De rekenkamercommissie voorziet de gemeenteraad van op onderzoek gebaseerde informatie over de beleidsuitkomsten en beleidsuitvoering.
 • De rekenkamercommissie doet waar nodig en mogelijk aanbevelingen voor verbeteringen.
 • De rekenkamercommissie streeft naar bruikbare producten van hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.
 • De rekenkamercommissie verricht haar werkzaamheden in onafhankelijkheid en op een objectieve, heldere en integere wijze.

Het onderzoeken en toetsen van het bestuurlijk handelen in het verleden is niet gericht op het aanwijzen van ´zwarte pieten´, maar op het ondersteunen van de controlefunctie van de raad en het vinden van aangrijpingspunten voor verbetering in de toekomst.


Het adres van de commissie is:

Rekenkamercommissie Tubbergen
Postbus 30
7650 AA Tubbergen