Raadscommissie 11 mei 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Toelichting door de heer G. Mensink

  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan "Almeloseweg 74 Tubbergen" vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een recreatiewoning op Landgoed Schultenwolde te vergroten. De geboden ontwikkelingsruimte wordt gecompenseerd met een investering in ruimtelijke kwaliteit op basis van het beleid Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO).

  Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingekomen. Er hoeft geen exploitatieplan ter inzage gelegd te worden.

  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld om het (veeg) bestemmingsplan kernen gemeente Tubbergen gewijzigd vast te stellen.

  Dit bestemmingsplan heeft tot doel aanwezige omissies in bestaande bestemmingsplannen te repareren, vergunde ontwikkelingen mee te nemen, te voorzien in verruimingen/aanpassingen uit het traject "deregulering planregels" en een vervolg te geven aan het voorbereidingsbesluit d.d. 29 november 2018 om ongewenste ontwikkelingen omtrent huisvesting van arbeidsmigranten in woningen te voorkomen.

  Tegen het bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend.

  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan "Parapluplan woningen in centrum dorpskernen' gewijzigd vast te stellen.

  Het bestemmingsplan voorziet in een maximalisatie van (boven)woningen bij de bestemmingen Centrum, Detailhandel en Horeca binnen de kernen Tubbergen, Geesteren en Albergen. Voor de overige kernen ( Fleringen, Manderveen, Reutum, Habrinkhoek/Mariaparochie, Langeveen en Vasse) geldt deze maximalisatie van (boven) woningen voor de bestemming Horeca. Binnen het plan is een regeling opgenomen om onder voorwaarden medewerking te verlenen (binnenplanse afwijking).

  Tegen het bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend.

  vergroten verkleinen laden...
 •  

  Er wordt 160 strekkende meter beton-verharding aangebracht op het onverharde deel van de Grensweg in Langeveen. Hiermee wordt de stofoverlast voor aanwonenden en gebruikers van het fiets-wandelpad beperkt. Het laatste deel van de Grensweg blijft onverhard. Dit deel ligt tussen de begroeiing waardoor de stofoverlast hier minder is.

  vergroten verkleinen laden...
 •  

  In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is geregeld dat een gemeenschappelijke regeling voor 1 augustus de begroting van het daarop volgende jaar moet vaststellen. Dit kan alleen nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid is geboden om hun wensen en bedenkingen, middels een zienswijze, te uiten. Hiervoor dient de gemeenschappelijke regeling uiterlijk 15 april 2020 de ontwerpbegroting 2021 (inclusief voorlopige jaarrekening 2019) aan de deelnemende gemeenten aan te bieden. Het college stuurt de ontwerpbegrotingen voor wensen en bedenkingen door naar de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • 10

  Sluiting

  Video vergadering
  vergroten verkleinen laden...