Raadscommissie 06 januari 2020 19:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 8.

  Duurzaamheid

  Raadzaal, Advies uitbrengen aan de raad
  Presentatie en bespreken raadsvoorstel:
  a. Uitvoeringsagenda duurzaamheid
  U heeft het college via Motie 2019 Berning/Wessels/Plegt 1 opgedragen een concrete uitvoeringsagenda op te stellen, deze te koppelen aan de duurzaamheidsdoelstellingen en voor te leggen aan de raad. Via bijgevoegde Uitvoeringsagenda Energietransitie geeft het College uitvoering aan deze motie. De Uitvoeringsagenda brengt in beeld hoe de opgave voor de energietransitie eruit ziet en op welke wijze de duurzame energie opgewekt kan worden om uiteindelijk in Tubbergen energieneutraal te worden.

  b. Startnota regionale energiestrategie
  Met het vaststellen van de "Startnota Regionale Energie Strategie Twente (RES - Twente)" wordt voortgang gehouden om vanuit het klimaatakkoord samen met mede-overheden en maatschappelijke partners te komen tot het behalen van de doelen voor de reductie van CO2 binnen de regio Twente en haar gemeenten.
  vergroten verkleinen laden...
 • Met het invoeren van groene leges kunnen eigenaren in de bebouwde omgeving gestimuleerd en beloond worden voor het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen bij bestaande woningen en andere gebouwen. Met de vergroening van de leges dragen we in het bijzonder bij aan minder gebruik van fossiele brandstoffen, minder uitstoot van CO2 en zorgen voor schone kwaliteit van de lucht. Al deze aspecten
  dragen daarmee bij aan klimaatneutraal Tubbergen in 2030.
  Aanleiding voor dit voorstelIn een bestuurlijk overleg tussen de vier NOT gemeenten is de m
  vergroten verkleinen laden...
 • In het kader van de Schuur voor Schuur-regeling wordt aan de Vermolenweg 49 in Geesteren 296m2 aan landschapontsierende bebouwing gesloopt en aan de Ossendijk 25-27 in Geesteren 460m2 aan landschapontsierende bebouwing gesloopt. Beide slooplocaties zijn gelegen in het buitengebied van de gemeente Tubbergen en in totaal wordt 756m2 aan landschapontsierende bebouwing gesloopt. Deze sloopoppervlakte zorgt voor een extra bouwrecht van 428m2 op de bouwlocatie, bovenop de 100m2 die bij recht al is toegestaan. Met deze bestemmingsplanprocedure wordt de nieuwbouw van een schuur aan de Huyerensebroekweg 5 in Geesteren, met een oppervlakte van 390m2, mogelijk gemaakt. De resterende oppervlakte (138m2) wordt vooralsnog niet benut, maar wordt wel in het bestemmingsplan meegenomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan “Kloosteresweg 1 Tubbergen” en het rood voor rood beeldkwaliteitsplan ongewijzigd vast te stellen.
  De plannen maken de uitvoering van een rood voor rood
  project aan de Kloosteresweg 1 te Tubbergen mogelijk. Tegen de plannen zijn geen reacties ingekomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad heeft enkele regelingen en /of beleidsnota's ingetrokken. Om het bestaande bestand aan regelingen en beleidsnota's actueel te houden, heeft het college het bestaande regelingenbestand doorgelicht.
  vergroten verkleinen laden...
 • De afgelopen maanden zijn er wijzigingen doorgevoerd om de samenwerking met de adviesraad te optimaliseren. De wijzigingen zijn verwerkt in de Verordening Adviesraad sociaal domein gemeente Tubbergen. Het college heeft ingestemd met de wijzigingen en de verordening wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer de gemeenteraad de verordening heeft vastgesteld is de
  regeling weer in lijn met wet -en regelgeving.
  vergroten verkleinen laden...
 • De afgelopen maanden zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de wet- en regelgeving waardoor het noodzakelijk is om de verordeningen aan te passen. Ons college stelt uw raad voor om deze wijzigingen te verwerken door beide verordeningen in hun geheel opnieuw vast te stellen. Hierdoor wordt de gemeentelijke regelgeving voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet van de gemeente Tubbergen in overeenstemming gebracht met de wijzigingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie en wordt de zorgcontinuïteit gewaarborgd.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)